Cleient: Cwmni TG Telemat

Y gwaith dan sylw:

Ymchwilio i astudiaethau achos a chysylltu â’r bobl berthnasol, ysgrifennu copi, cael ffotograffau, cyfieithu a dylunio hysbysebion/taflenni.

Amcanion:

  • Llunio astudiaethau achos, datganiadau i’r wasg, taflenni hyrwyddo
  • Dylunio hysbysebion tudalen lawn ar gyfer papurau newydd
  • Gosod hysbysebion mewn papurau newydd lleol

Mae Telemat yn gwmni TG sydd wedi ennill ei blwyf ac sy’n arbenigo mewn darparu cymorth ac atebion o ran TG i fusnesau ledled Cymru. Mae’r cwmni yn gweithio gyda llawer o sefydliadau sy’n amrywio o fusnesau bach a mawr i elusennau a’r sector cyhoeddus. Mae’n darparu cymorth technegol cyflawn ym maes TG, sy’n cynnwys cymorth o ran TG i fusnesau bach, cymorth i sicrhau diogelwch TG, cymorth o ran band eang, cysylltiadau di-wifr a 3G, a chyfleusterau rhwydweithio a chynnal gwasanaethau e-bost a gwefannau.

Mae ein gwaith i Telemat yn cynnwys paratoi astudiaethau achos, hysbysebion ar ffurf erthyglau golygyddol, a thestun a delweddau ar gyfer taflenni hyrwyddo i amryw sectorau busnes e.e. cyfreithwyr, darparwyr twristiaeth.

Aeth cwmni adeiladwyr Davies o Hendy-gwyn ar Daf ati i uwchraddio ei system TG er mwyn cynnwys system gyfrifyddu fasnachol newydd a fyddai’n galluogi’r busnes i dderbyn taliadau â chardiau. Byddai’r system newydd hefyd yn galluogi’r busnes i ddilyn trywydd trafodion wrth iddynt gael eu prosesu. Ar y llaw arall, roedd Merched y Wawr yn awyddus i uwchraddio’r gweinydd aneffeithlon a’i holl galedwedd perthnasol ym mhencadlys y mudiad yn Aberystwyth.

Wrth baratoi erthyglau ar gyfer Telemat, byddwn yn cydweithio’n agos â’r Rheolwr Gweithrediadau i nodi cleientiaid sydd wedi gosod gwasanaethau newydd er mwyn manteisio ar y datblygiadau technolegol parhaus sydd wedi trawsnewid y modd y mae busnesau’n gweithio, ac sy’n parhau i wneud hynny. Yna, byddwn yn trafod â’r Swyddog Systemau yn Telemat er mwyn gwirio’r holl fanylion technegol sydd i’w cynnwys yn y testun. Caiff y manylion hynny eu hesbonio’n llawn i ni ymlaen llaw er mwyn sicrhau ein bod yn deall y ffeithiau allweddol a’n bod yn gallu creu erthyglau sy’n addas ar gyfer darllenwyr cyffredin. Sut y mae disgwyl i bobl eraill ddeall beth sydd ar gael os na allwn ni ein hunain ei ddeall?

 

Geirda gan Clive Davies, Rheolwr Gweithrediadau Telemat

“Rydym wedi gweld bod defnyddio astudiaethau achos yn ein hymgyrch farchnata yn fanteisiol iawn. Mae tîm Canta yn gyfeillgar ac yn hynaws iawn wrth ymdrin â’i gleientiaid. Mae hynny’n amlwg yn yr erthyglau gan fod y tîm yn symleiddio’r manylion er mwyn i bobl allu eu deall. Mae hefyd yn paratoi copi ac yn trefnu bod lluniau’n cael eu tynnu ar ein rhan ar gyfer ein taflenni hyrwyddo, ein hysbysebion ar ffurf erthyglau golygyddol a’n datganiadau i’r wasg.”