Cleient: Menter Cwm Gwendraeth, Grŵp Gweithredu Lleol Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gaerfyrddin

Prosiect: Prosiect Ymchwil Blas Lleol

Prif nod y contract oedd ymchwilio i bartneriaid addas (Grwpiau Gweithredu Lleol) yn yr UE ac ystyried prosiectau cydweithredu posibl a allai fod yn destun cais am gyllid pellach. Cafodd yr angen am ddull cydweithredol o weithredu mewn partneriaeth, neu’r cyfle i gyflwyno dull gweithredu o’r fath, ei nodi drwy gynnal cyfarfod grŵp ffocws a oedd yn cynnwys aelodau o grŵp llywio’r prosiect.

  • Ar sail y gofynion o ran dysgu, aethom ati i nodi ardaloedd daearyddol allweddol yn Ewrop a allai fod yn lleoliadau defnyddiol y gellid sefydlu prosiectau cydweithredol gyda nhw.
  • Cafodd chwe ardal eu rhoi ar restr fer ar ôl cynnal trafodaethau rhagarweiniol.
  • Lle bo’n bosibl ac yn y rhan fwyaf o achosion, aethom ati i nodi grwpiau gweithredu lleol yr oeddem o’r farn y byddent yn ymgeiswyr cryf posibl ar gyfer cyflawni prosiect cydweithredol a fyddai o fudd i bawb.
  • Lluniwyd adroddiad a oedd yn nodi’r canfyddiadau.

 

Sgiliau a ddangoswyd:

  • Methodoleg ymchwil
  • Sgiliau rheoli grwpiau ffocws
  • Y gallu i weithio mewn partneriaeth