Cleient: Cymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr

Prosiect: Ymchwilio i’r posibilrwydd o gynnal digwyddiadau hynod yn ardal Gorllewin Sir Gâr

Roedd y broses ymgynghori benodol hon yn golygu cydweithio’n agos â Grŵp Gweithredu Clwstwr Twristiaeth Gorllewin Sir Gâr i ystyried ffyrdd o ddenu ymwelwyr i Orllewin Sir Gâr a’u cadw yno am gyfnod hwy. Roedd yr ymgynghoriad yn ymdrin â threfi Hendy-gwyn a Sanclêr ac ardaloedd cyfagos a oedd yn cynnwys Talacharn, Pentywyn, Llanboidy, Llanddowror a Rhos-goch, a bu’n ystyried hyfywedd y syniadau cychwynnol a gyflwynwyd gan y Grŵp Gweithredu gan awgrymu opsiynau eraill, yn enwedig y posibilrwydd o gynnal gŵyl o ddigwyddiadau hynod yn ardal Gorllewin Sir Gâr.

O ganlyniad uniongyrchol i’r gwaith ymchwil hwn, cafodd Grŵp Clwstwr Gorllewin Sir Gâr gyfle gan drefnwyr Digwyddiadau Gwyrdd Llanwrtyd i gynnal digwyddiadau dan faner Gemau Amgen y Byd sydd i’w cynnal yn 2014.

Gweithgareddau:

 • Cynnal astudiaeth ddichonoldeb o effaith economaidd digwyddiadau ar ardal
 • Cynnal digwyddiad pwerdy
 • Creu a datblygu syniadau
 • Cyflwyno canllaw cam wrth gam ar gyfer gweithredu
 • Cyflwyno adroddiad terfynol ynghylch y canfyddiadau ac argymhellion

Sgiliau a ddangoswyd:

 • Rheoli prosiect
 • Methodoleg ymchwil
 • Ymgysylltu â’r gymuned
 • Trefnu digwyddiadau
 • Sgiliau creadigol
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Ysgrifennu adroddiad
 • Cyfieithu