Cleient: Busnes Cymru

Y gwaith dan sylw:

Ymchwilio i astudiaethau achos a chysylltu â’r bobl berthnasol, ysgrifennu copi, cyfieithu, cael ffotograffau, dylunio hysbysebion a’u gosod mewn papurau newydd a marchnata drwy e-bost.

Amcanion:

  • Llunio astudiaethau achos ar gyfer Busnes Cymru yn y canolbarth a’r gorllewin
  • Dylunio hysbysebion tudalen lawn ar gyfer papurau newydd (yn agos i 259mm x 340mm o faint)
  • Gosod hysbysebion mewn papurau newydd lleol

Ers mis Ebrill 2013, mae Canta wedi bod yn cynorthwyo Tîm Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn y canolbarth a’r gorllewin gyda’i anghenion o ran marchnata a chyfathrebu. Mae gweithio gydag amrywiaeth o fusnesau newydd a busnesau sy’n tyfu, a dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer brandio a chyfathrebu wrth baratoi copi, wedi rhoi cyfle i ni fabwysiadu dull mwy penodol o weithio wrth lunio ein herthyglau. Mae adnabod busnesau a all apelio at gynulleidfa eang yn rhoi’r adnoddau angenrheidiol i ni allu creu straeon deniadol y bwriedir iddynt annog busnesau sy’n bodoli eisoes i gysylltu.

Mae’r modd yr ydym yn ymdrin â’n gwaith ym maes cysylltiadau cyhoeddus wedi’i seilio ar feithrin perthynas. Mae hynny’n hollbwysig i’n llwyddiant. Rydym yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’n cleientiaid er mwyn sicrhau bod y manylion yn gywir a gofyn am eu caniatâd cyn cyhoeddi unrhyw ddeunydd.

Geirda gan Shayne Yates, Rheolwr Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru, Busnes Cymru

Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae Canta wedi bod yn cydweithio’n agos â fi i ddatblygu, creu a defnyddio ein hastudiaethau achos am gleientiaid, drwy eu cyhoeddi ym mhob un o brif bapurau newydd Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Phowys. Mae Canta wedi bod yn gaffaeliad mawr i fi yn ystod y cyfnod hwn oherwydd gallu unigryw’r tîm i ddangos diddordeb go iawn yn ein cleientiaid, sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ansawdd yr astudiaethau achos a gyhoeddwyd. Mae’r tîm o staff yn wirioneddol agos-atoch ac mae’n hawdd cydweithio â nhw. Maen nhw wedi gorfod gweithio’n unol ag amserlenni tynn weithiau er mwyn bodloni gofynion y wasg, ond nid yw hynny erioed wedi bod yn broblem.”

Geirda gan MudTrek

“Cysylltodd Canta â ni i ofyn i ni gymryd rhan mewn ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer Busnes Cymru yn Sir Gaerfyrddin. Roedden ni wedi cysylltu â Busnes Cymru i ofyn am gymorth i wneud cais am grant er mwyn ein helpu i brynu beiciau mynydd ar gyfer ein busnes yng Nghoedwig Brechfa. Roedd ein cais yn llwyddiannus, ac roedd cael y cyllid yn fodd i ni fuddsoddi yn y beiciau mynydd gorau posibl, a roddodd hwb enfawr i’r busnes.

Roedd tîm Canta yn broffesiynol iawn, a chafodd pwrpas a phroses yr ymgyrch eu hesbonio’n llawn i ni. Cawsom y wybodaeth ddiweddaraf yn gyson a chawsom gyfle yn ystod pob cam cyn y broses gyhoeddi i gymeradwyo’r deunydd a oedd wedi’i baratoi. Ni chafodd yr ymgyrch ei lansio ar unwaith, ond cawsom wybod yn brydlon pryd y byddai’r erthygl amdanom yn ymddangos ac ym mha gyhoeddiadau. Roeddem yn fwy na bodlon â’r cynnyrch terfynol.”

Jason Mulvey a Nikki Channon, MudTrek