Cleient: Cymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr

Prosiect: Ymchwilio i ddefnyddio afon Tywi fel adnodd ymwelwyr

Roedd y prosiect yn golygu nodi’r syniadau mwyaf realistig i’w datblygu er mwyn sicrhau bod afon Tywi yn gwireddu ei photensial fel adnodd ar gyfer twristiaeth yn yr ardal. Gan gydweithio’n agos â Chymdeithas Glan-yr-afon Caerfyrddin a Chyngor Sir Caerfyrddin, bu’r broses ymgynghori yn ceisio cefnogi eu hymdrechion i hyrwyddo’r gweithgareddau a’r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r afon ar ffurf pecyn ehangach o ‘bethau i’w gwneud’ yn yr ardal.

Roedd creu partneriaethau newydd yn allweddol i’r prosiect hwn er mwyn hyrwyddo’r afon fel adnodd a allai fod o fudd i Gaerfyrddin gyfan.

Aethom ati i drefnu cyfres o gyfarfodydd â rhanddeiliaid y prosiect er mwyn trafod materion a syniadau cyfredol. Bu i ni gwblhau astudiaeth ddichonolrwydd ynghylch ymwybyddiaeth o’r afon yng Nghaerfyrddin, a buom yn cynnal ymchwil i’r farchnad â holiadur ar-lein er mwyn ymchwilio i’r defnydd y mae’r gymuned yn ei wneud o’r afon ar hyn o bryd a’r defnydd y gallai’r gymuned ei wneud ohoni.

Cafodd y gweithgareddau canlynol eu trefnu hefyd at ddiben yr adroddiad:

 • Ymchwil i gyfleoedd i gael grantiau
 • Digwyddiad pwerdy
 • Cyfleoedd i greu a datblygu syniadau
 • Canllaw cam wrth gam i weithredu
 • Adroddiad terfynol ynghylch y canfyddiadau ac argymhellion

Sgiliau a ddangoswyd:

 • Sgiliau rheoli prosiect
 • Methodoleg ymchwil
 • Sgiliau ymgysylltu â’r gymuned
 • Sgiliau trefnu digwyddiadau
 • Sgiliau creadigol
 • Y gallu i weithio mewn partneriaeth
 • Sgiliau ysgrifennu adroddiadau
 • Y gallu i gyfieithu