Mae tîm Canta yn fach ond yn berffaith oherwydd mae’n cynnwys cyfuniad effeithiol o arbenigedd sy’n amrywio o waith ymgysylltu â rhanddeiliaid i ddulliau cyfathrebu creadigol a gwaith dylunio deunydd marchnata sydd wedi’i deilwra.

Arwyn Davies, Cyfarwyddwr Cyfrif

Mae gan Arwyn radd mewn Marchnata ac mae ganddo brofiad helaeth o gynllunio, rheoli a chynnal gweithgareddau marchnata a chyfathrebu ar gyfer sefydliadau a mudiadau yn y sector gwirfoddol, y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Pan oedd yn gyfarwyddwr yng Nghyfarwyddiaeth Fwyd Awdurdod Datblygu Cymru, bu Arwyn yn goruchwylio’r gwaith o reoli ystod o fentrau yn y diwydiant bwyd, lle’r oedd pwys mawr yn cael ei roi ar ddatblygu dulliau o weithio mewn partneriaeth drwy ymgynghori ag amryw sefydliadau ar draws Cymru.

Ers symud i’r sector preifat, mae Arwyn wedi bod yn gweithio ar ystod o weithgareddau eraill ym maes ymgynghori a chyfathrebu marchnata. Bu Arwyn yn arwain prosiect ymchwil lle bu’n gweithio gyda Grŵp Gweithredu Lleol Cynllun Datblygu Gwledig Sir Gâr er mwyn ymchwilio i gyfleoedd i weithio ar y cyd â sefydliadau tebyg ar draws Ewrop.

Mae Arwyn bellach yn rhedeg Canta – asiantaeth farchnata sy’n rhan o’r fenter gymdeithasol Antur Teifi – ac mae’n goruchwylio’r gwaith a gyflawnir ar gyfer ystod o gleientiaid yng Nghymru.

Eleri Lewis, Rheolwr Cyfrif

Mae gan Eleri ystod eang o sgiliau a phrofiad ym maes addysg a chyfryngau creadigol ac ym maes gweinyddu ac ymwneud â phobl. Ymunodd Eleri â Canta ar ôl bod yn gweithio ar raglenni Wedi 3/Wedi 7, a’i harbenigedd gwerthfawr hi yw cyfleu negeseuon mewn modd egnïol.

Mae ei gwaith blaenorol yn cynnwys ymchwilio i eitemau a chynhyrchu eitemau ynglŷn â microfusnesau, caffis a bwytai, llety gwely a brecwast, siopau a gwerthwyr bwyd eraill ac ymchwilio i eitemau ynglŷn â gweithgareddau i deuluoedd yn ystod gwyliau’r haf, a oedd yn cynnwys Castell Henllys (y fryngaer o Oes yr Haearn yn Sir Benfro), gwylio dolffiniaid yng Ngheinewydd yng Ngheredigion a Theithiau Cerdded Twm Siôn Cati yn Nhregaron.

Rhwng mis Awst a mis Hydref 2012 bu Eleri yn arwain ymgyrch codi ymwybyddiaeth ar gyfer Canolfan Siopa Rhodfa’r Santes Catrin yng Nghaerfyrddin er mwyn cynyddu nifer yr ymwelwyr sy’n mynd yno. Drwy ddefnyddio ei sgiliau trefnu naturiol, ei sgiliau ysgrifennu copi a’i sgiliau hysbysebu, llwyddodd Eleri i gael llawer o sylw i’r Ganolfan Siopa yn y cyfryngau drwy fanteisio ar ei hystod eang o gysylltiadau, gan sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant.

Ers mis Ionawr 2013, Eleri yw rheolwr cyffredinol tri phrosiect a gomisiynwyd gan Gymdeithas Ymwelwyr Sir Gâr ac a ariennir gan y Cynllun Datblygu Gwledig. Mae’r prosiectau yn cynnwys gwaith ymchwil a gwaith datblygu syniadau ar gyfer Clystyrau Twristiaeth Sir Gâr.

Ffion Wyn James, Swyddog Cyfathrebu

Ymunodd Ffion â ni yn 2014. Mae’n cyfuno ei chefndir academaidd – sy’n cynnwys dwy radd prifysgol – â’i phrofiad sylweddol ym maes busnes a marchnata, a enillodd mewn swyddi blaenorol. Mae Ffion yn weithgar tu hwnt ac mae ganddi agwedd gadarnhaol, braf. Mae’n gwbl ddwyieithog ac mae ganddi sgiliau trefnu ardderchog ym maes twristiaeth, cynllunio busnes a marchnata strategol.

Mae ei gwaith yn cynnwys ymchwilio’n fanwl i’r farchnad ar gyfer amryw brosiectau gan adnabod y prif dueddiadau, sy’n ei galluogi i ddatblygu strategaethau ac argymhellion ar gyfer y dyfodol. Fel swyddog cyfathrebu mae ganddi gysylltiadau agos â’r wasg yn lleol ac yn genedlaethol, sy’n ddefnyddiol wrth greu ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus. Mae hefyd yn gyfrifol am greu a rheoli nifer o ymgyrchoedd ar gyfryngau cymdeithasol, y bwriedir iddynt gyflwyno negeseuon wedi’u teilwra ar gyfer cynulleidfa benodol.

Mae ei phrif lwyddiannau’n cynnwys rheoli prosiect ar gyfer gwasanaeth newydd ymchwil i’r farchnad o’r enw Perspectif, ar ran Antur Teifi. Roedd rôl Ffion yn cynnwys cyflawni gwaith ymchwil rhagarweiniol i’r farchnad er mwyn adnabod yr angen am y gwasanaeth, dadansoddi’r gystadleuaeth ac adnabod y prif randdeiliaid. Yn dilyn hynny, creodd Ffion gynllun busnes a marchnata er mwyn datblygu’r gwasanaeth. Roedd gwaith Ffion ar y prosiect hwn yn cynnwys dylunio brand, creu gwefan, creu taflenni marchnata ac ysgrifennu copi.

Arferai Ffion fod yn Swyddog Marchnata i Ganolfan y Mynydd Du sydd ar gyrion Bannau Brycheiniog. Roedd rôl Ffion yn y Ganolfan yn cynnwys ymwneud â phob agwedd ar waith marchnata a chyfathrebu ar draws y gymuned yn gyffredinol, a rhyngweithio â’r brîff twristiaeth ehangach. Bu’n brif swyddog Cynllun Marchnata Strategol tair blynedd a oedd yn pennu gweledigaeth gynaliadwy i’r cwmni ar gyfer y dyfodol, ac roedd y cynllun yn cynnwys targedau ar gyfer cynhyrchu incwm yn ogystal â dulliau o fonitro canlyniadau a chynnydd.

Charles Newman, Swyddog Marchnata

Mae cefndir Charles ym maes Marchnata Twristiaeth, ac mae wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid yn cydlynu amryw brosiectau marchnata, yn datblygu prosiectau ymchwil i’r farchnad, yn cynhyrchu adroddiadau ar strategaethau marchnata ac yn ymgymryd â thasgau brandio ac ailfrandio. Mae ei sgiliau’n cynnwys datblygu a diweddaru gwefannau gan ddefnyddio’r rhaglen WordPress.

Mae Charles yn gyfrifol am ddiweddaru cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ein hamryw brosiectau, am weithredu ymgyrchoedd a chynnig cymorth ar-lein drwy lythyrau newyddion electronig a negeseuon testun a anfonir at nifer fawr o bobl, ac am reoli’r gronfa ddata ar gyfer cysylltiadau. Mae ei brif lwyddiannau’n cynnwys ei waith ar ddatblygu Adroddiad Partneriaeth Twristiaeth Bwyd ar gyfer Menter Cwm Gwendraeth/Partneriaeth Datblygu Gwledig Sir Gâr a’i gyfraniad i ymgyrch marchnata Canolfan Cwiltiau Cymru, a arweiniodd at gynnydd yn nifer yr ymwelwyr a chynnydd yn nifer y cwiltiau a gâi eu gwerthu.

Mae Charles wedi datblygu ymchwil marchnata a strategaethau ar gyfer Cymdeithas Ymwelwyr Pen-y-bont ar Ogwr a Phrosiect Twristiaeth Afon Taf Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd.